Krzyż upamiętniający żołnierzy Wojska Polskiego

Upamiętnienie centralne kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego 1919-1920 na Cmentarzu Antokolskim ustawiono dopiero w 2005 r., choć starania ku temu rozpoczęto jeszcze pod koniec lat 90. Krzyż został przesunięty o ok. 10 m. w stosunku do projektu prof. E. Małachowicza oraz obniżony o 2 m. Ustanowiony staraniami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Inskrypcja

W hołdzie / żołnierzom Wojska Polskiego / poległym i zmarłym z ran / w walkach z bolszewikami / w latach 1919-1921 / Cześć ich pamięci! / Rząd Rzeczypospolitej Polskiej / Wilno 2005. // Garbė Lenkijos kariuomenės kariams, / žuvusiems ir mirusiems nuo žaizdų / kovose su bolševikais / 1919 – 1921 metais / Šlovė jų atminimui / Lenkijos Respublikos Vyriausybė / Vilnius 2005