Pomnik i grób powstańców styczniowych w Dubiczach

4 maja, wg. in. źródeł 5 maja[1], 1863 r. w okolicach jeziora Pielasa koło Dubicz stoczona została godzinna bitwa między liczącym ok. 120 ludzi, zaskoczonym oddziałem polskim a wielokroć silniejszymi wojskami rosyjskimi. Poległo 13 powstańców, w tym dowódca Ludwik Narbutt. Pochowano ich w pobliżu kościoła w Dubiczach. W wyniku zdrady Rosjanie dotarli do obozowiska powstańców. Doszło do bitwy, w której oddział został rozbity. Poległo kilkunastu powstańców, a 25 dostało się do niewoli. Pogrzeb poległych powstańców odbył się na cmentarzu przy kościele w Dubiczach w miesiąc po bitwie. W kilka miesięcy po pogrzebie kościół i mogiłę zrównano z ziemią, a władze carskie posadziły na tym miejscu brzozy.

L. Narbutt urodził się w Szawrach w powiecie lidzkim w rodzinie o bogatych tradycjach. Rodzina Narbutt wywodzi się od litewskiego, książęcego rodu Dowszprungów. Został siłą wcielony do armii carskiej, w której służył od 1851 do 1860. Najpierw był zwykłym szeregowcem, potem awansował na praporszczyka, a następnie na porucznika. Przez kilka lat uczestniczył w walkach na Kaukazie. W 1860 roku wystąpił z armii carskiej i wrócił do Ziemi Lidzkiej. Ożenił się z Anna Siedlikowska i zamieszkał w Sierbieniszkach. W 1862 roku jego brat Bolesław wciągnął go do działalności konspiracyjnej. Pod koniec 1862 roku został mianowany przez Komitet Prowincjonalny w Wilnie naczelnikiem wojskowym powiatu lidzkiego. Do Powstania przystąpił z kilkoma ludźmi w połowie lutego 1863. Komitet Prowincjonalny w Wilnie wysłał mu rozkaz, aby przeszedł do Mińszczyzny, ale Narbutt nie wykonał tego rozkazu i pozostał w powiecie lidzkim. Oddział Narbutta od marca do maja 1863 miał przynajmniej kilka liczących się potyczek i starć z oddziałami rosyjskimi. Wśród tych potyczek warto wymienić starcia pod Rudnikami (9. marca 1863), Dubiczami (10. kwietnia 1863) czy Kowalkami (20. kwietnia 1863). 5 maja został śmiertelnie ranny w drugiej bitwie pod Dubiczami. Jego oddział został wtedy otoczony przez Rosjan w wyniku zdrady popełnionej przez Adama Karpowicza. Na zdrajcy jeden z oddziałów powstańczych wykonał później wyrok śmierci. Zarówno postać pułkownika Ludwika Narbutta, jak i miejsce jego śmierci pod Dubiczami stały się jedną z ważniejszych legend powstańczych na Litwie. Pułkownik Narbutt został pochowany razem z innymi żołnierzami z jego oddziału dopiero w miesiąc po swojej śmierci. Trwało to tak długo, gdyż musiano uzyskać zezwolenie na pogrzeb od gubernatora wileńskiego. Niestety, płk Narbutt nawet po śmierci doświadczał tego, jak mściwi potrafią być Rosjanie. W kilka miesięcy po pogrzebie płk Narbutta znany oprawca Michaił Murawjow „Wieszatiel” polecił zniszczyć kościół w Dubiczach i grób Narbutta znajdujący się na przykościelnym cmentarzu. Na dodatek grób Narbutta stratowano końmi, aby nie pozostał po nim ślad. To zbrodnicze postępowanie Rosjan pokazuje, jak bardzo obawiali się legendarnej postaci płk Narbutta.[2]

W 1933 roku, dzięki akcji podjętej przez żołnierzy i oficerów 76 Lidzkiego Pułku Piechoty, postawiono w Dubiczach pomnik, poświęcony pamięci Ludwika Narbutta i poległych powstańców. Projekt wykonał prof. Ferdynand Ruszczyc. Pomnik wymagał restauracji już w l. 90. XX wieku. Wniosek ROPWiM o wyrażenie zgody na remont nie uzyskał aprobaty władz litewskich. W połowie l. 90-tych XX wieku pomnik został odnowiony przez konserwatorów litewskich – niestety niestarannie i z błędami technologicznymi, jak wykazała polska ekspertyza. W 2004 r. ROPWiM zdołała uzyskać zgodę władz litewskich na ponowną restaurację pomnika, którą przeprowadził na jej zlecenie konserwator z Wilna Kęstutis Norkūnas. Prace zakończono 30 IX 2005 r. Po restauracji opiekę nad pomnikiem przejęła szkoła z pobliskich Koleśnik. Pomnik jest w dobrym stanie[3].

Pomnik stoi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Jest wykonany z betonu, pokryty tynkiem, składa się z masywnego obelisku, osadzonego na kilkustopniowej podstawie. Strona frontowa ma mosiężną płaskorzeźbę w kształcie krzyża, w części górnej przeplecionego cierniową koroną, w dolnej herbami Polski, Litwy i Rusi. Na bocznych ścianach znajdują się tablice z napisami. Pomnik otoczony jest murkiem z granitowych głazów. Mury przykryte są betonowymi okapami. Na murze dwie tablice – cynkowa w języku litewskim i rosyjskim.

[1] http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1863/litwa/olicki/dubicze

[2] http://www.kosywojny.pl/bazawiedzy/Narbutt-Ludwik

[3] Powstanie styczniowe. Mogiły i miejsca pamięci. Koszowy A., Siwek A., Wicka A., Zachara T., ROPWiW, W-wa, 2013, str. 60

Inskrypcja

Inskrypcja na ścianie frontowej: 1863, Za naszą Wolność i Waszą // na ścianie bocznej: // Polegli w dn. 4 maja 1863 r./ w bitwie pod Dubiczami / pochowani we wspólnej mogile, / tu spoczywają bohaterscy powstańcy: Narbutt Ludwik - Naczelny Wódz Powstania Narodowego na Litwie, / Brzozowski Aleksander dr, / Brzozowski Franciszek, Gremza Kazimierz, Hubarewicz Stefan, / Jodko Stanisław, / Kraiński Leon - adjutant, / Pokempinowicz Józef, / Popławski Włodzimierz, / Skirmunt Tomasz, / Taraszewicz Stanisław, / Żukowski Władysław, / Adam X Nieznany // na drugiej ścianie bocznej: Pomni na Was, którzy w tej startej nie/gdyś przez wroga z oblicza ziemi brat/niej mogile spoczywacie testament dzie/jowy, obywatele ziemi lidzkiej/ roku pańskiego 1918 podjęli znowu chorągiew pow/stania narodowego tworząc samo/obronę lidzką z której powstał obec/ny 76 pułk strzelców lidzkich w szeregach wojska Rzeczypospoli/tej prowadzonego do wiekopomnych zwycięstw w latach 1918, 1919 i/ 1920 przez wielkiego naczelnika / JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / Pułk lidzki wysoko dzierżąc cho/rągiew waszą znaczył obficie na po/lach bitew krwią najlepszych żoł/nierzy swoich wierność i cześć dla / haseł na tej Waszej chorągwi wypisanych/ stając na baczność przed tu posta/wionym pomnikiem Waszej chwały/ i ofiary żołnierza pułku lidzkiego/ ślubują uroczyście Waszą pracę/ żołnierską mieć sobie zawsze za/ najdoskonalszy wzór służby / i miłości Ojczyzny, a wodza / Waszego tu spoczywającego/ LUDWIKA NARBUTTA/ po wsze czasy uważać za pułku/ tego szefa i Patrona./ 6 VIII. 1933 rok./