Grób uczestnika powstania listopadowego Aniceta Renigera

Anicety Renier (także Renjer, Regnier, Reniger, Renjé, lit. Anicetas Renjé, syn Feliksa). Urodził się w 1804 r., zmarł 24 grudnia 1877  r. w Wilnie. Polski lekarz zdrojowy i przyrodnik, uczestnik powstania listopadowego, działacz polityczny, bibliotekarz Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Urodził się prawdopodobnie w Lublinie. W 1831 roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim ze stopniem kandydata medycyny i chirurgii. Brał udział w powstaniu listopadowym. Anicety Renier po wybuchu Powstania Listopadowego na Litwie natychmiast przyłączył się do niego. W lipcu został umieszczony w baterii artylerii konnej kpt. Janusza Czetwertyńskiego, przybyłego z Królestwa Polskiego na Litwę z oddziałem generała Dezyderego Chłapowskiego i był przedstawiony do nominacji na lekarza batalionowego. Uczestniczył w walkach pod Plemborkiem (5 lipca), Szawlami (8 lipca) i Nowomieściem (14 lipca). W składzie korpusu generała Franciszka Rohlanda Anicety Renier w stopniu lekarza 2. klasy przekroczył granicę pruską i został internowany w nowo utworzonym obozie w Laugallen (dzisiaj Laugaliai). W 1832 roku uzyskał pozwolenie na powrót do kraju.
Od 1832 do 1842 lekarz zdrojowy w uzdrowiskach Birsztany i Druskieniki. Prowadził tajną bibliotekę polską w Wilnie, stanowiącą główne ognisko antycarskiej propagandy w tym mieście . W lutym 1846 aresztowany za działalność polityczną za udział w organizacji wyzwoleńczej, skazany przez sąd wojenny na piętnaście lat ciężkich robót, zesłany do Aleksandrowskiego Zawodu pod Irkuckiem (według innych źródeł do Nerczyńska ). W 1857 objęty amnestią, powrócił do Wilna. Zmarł w 1877 roku, pochowany jest na Cmentarzu na Rossie. Żonaty z Reginą z Bennetów (1820–1905).

Pomnik nagrobny Anicetego Reniera odnowiono w 2015 r. dzięki darowiznom lekarzy, członków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z Warszawy, Częstochowy, Krakowa, Ostrołęki, Śremu i Katowic, przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Podczas konserwacji wprawiono fotografię, ogrodzenie pokryte czarną farbą.

Inskrypcja

Tu spoczywają zwłoki / Ś. P. / ANICETEGO REINGERA / Doktora Medycyny / Członka Wileńskiego / Imperatorskiego / Medycznego i innych / Uczonych / Towarzystw / Czcigodnego męża i Obywa- / tela który swój żywot cięż- / kiej pracy i miłości bliźniego / przetrwał. Żył lat 72. zmarł / 1877 r. Grudnia 24. Prosi prze- / chodniów o modlitwę do Boga! / Ten pomnik poświęca mu / stroskana żona //. Ś. + P. / REGINA Z BENNETÓW / RENIGER / PO 1 MĘŻU KOPEĆ / ZASNEŁA W PANU / 18 KWIETNIA 1905 R. / LICZĄC LAT 85 / WEDŁUG MIŁOSIERDZIA TWEGO / POMNIJ O NIEJ PANU / DLA DOBROCI TWOJEJ. //.