Grób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie

Witold Giedroyć brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym jako komisarz powiatu Wileńskiego. Rosjanie  aresztowaniu skazali go na karę śmierci, ale w drodze ułaskawienia został skazany na zesłanie na Syberię, m.in. do Irkucka. Towarzyszyła mu żona Stefania z domu Wołkówna. Rosjanie skonfiskowali majątek Korwie, który już nigdy nie powrócił do rodziny Giedroyciów. W r. 1872 władze carskie pozwoliły na powrót do Królestwa, ale książę Witold Giedroyć na Litwę mógł wrócić dopiero po kilku latach i wówczas zamieszkał w majątku żony – Gładkiszkach. Niedługo potem – w r. 1879 zmarł1.

1 Informacja z listu W. Giedroycia-Gilowskiego z dn. 17 01 2013 do MSZ RP

Inskrypcja

D.O.M. / ANNA z WOŁŁKÓW / XNA GIEDROJCIOWA / 1826 R. / WITOLD XŻĘ GIEDROJĆ / 1885 R. / STEFANIJA Z WOŁŁKÓW / XNA GIEDROJCIOWA / 1896 R. / ZUZANNA Z ŻYLINSKICH / ODYŃCOWA / 1851 R.